Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 maart 2019

Wethouder Mijnen krijgt steun voor twee raadsvoorstellen, D66 tevreden!

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart stonden er twee belangrijke agendapunten op de agenda. De eerste was het raadsvoorstel aanpassing sportparken naar aanleiding van de fusie van vijf voetbalverenigingen naar twee nieuwe verenigingen in ’s-Heerenberg en Zeddam. D66 raadslid Mark Heebing voerde het woord en gaf duidelijk het standpunt van D66 weer:
“Het voorstel dat voorligt is wat D66 betreft een goed voorbeeld van durf en lef met de blik op de toekomst. Wat wij als D66 belangrijk vinden is dat voor alle inwoners, jong en oud, bereikbare en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen beschikbaar zijn. Daarvoor moeten soms keuzes gemaakt worden. Het samengaan van clubs heeft een enorme impact. Erg gaat vaak veel historie en binding met een specifieke vereniging en sportlocatie mee samen. Desalniettemin moeten we ons allen af blijven vragen waar je staat over pak ‘m beet 10 20 jaar. Wat het hier om gaat is dat je durft na te denken waar kinderen die nu geboren worden, straks gaan voetballen. Dit vraagt moed om dat de durven. Het siert de verenigingen van de clubs die nu samen willen gaan dan ook dat ze zelf het initiatief hebben genomen. Clustering moet je als gemeente niet willen afdwingen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat initiatieven breed gedragen en vanuit de samenleving komen. Precies zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Dit is een prachtig voorbeeld hoe dit voor Braamt, Lengel, Stokkum, Zeddam, ’s-Heerenberg en met een doorkijk voor Azewijn tot stand is gekomen. Het initiatief vanuit de samenleving; de gemeente ter ondersteuning.

Vertrouwen in de wethouder bij de uitvoering

Van kwantiteit naar kwaliteit is een mooi streven, maar daarvoor moet wel draagvlak zijn. En voor deze fusies is veel draagvlak gebleken. Uiteraard horen wij ook de zorgen over de inrichting van het sportpark, met name vanuit ’s-Heerenberg. We hebben er vertrouwen in dat de verantwoordelijke wethouder blijvend in gesprek gaat met de omwonenden over de inrichting van het sportpark en dan met name over het parkeren en de verkeerssituatie rondom het sportpark. Waar het in dit voorstel om gaat is een aantal verschillende voetbalverenigingen die hun krachten willen bundelen om bestaanszekerheid te borgen. Wij zijn van mening dat de onderzoeken aantonen dat er voldoende mogelijkheden zijn om in het vervolgproces er samen met de omgeving uit te komen hoe de exacte inrichting van het terrein om de velden eruit moet komen te zien.
Concluderend zijn wij erg blij dat er nu een toekomstgericht en realistisch kader ligt waarbij jong en oud de toekomst vol voetbalplezier tegemoet kunnen zien. Tot slot willen wij de samengaande verenigingen veel succes wensen bij de realisatie en veel voetbalplezier”.
Het voorstel werd door 22 van de 25 raadsleden aangenomen. Alleen de PvdA stemde tegen.

Tijd voor bestuurlijke vernieuwing

Het tweede belangrijke agendapunt was het raadsvoorstel voor het verandertraject bestuurlijke vernieuwing binnen de gemeente Montferland. Ook hier voerde Mark Heebing het woord.
“Uit voorliggende Plan van Aanpak komt duidelijk naar voren dat we voor een enorme opgave staan. Juist doordat het de kapstok is van het coalitieprogramma, vraagt dit om een duidelijke uitwerking en verwachtingsmanagement. Wat D66 betreft is de portefeuillehouder daarin geslaagd. Het is een lijvig document maar het beschrijft wel op het juiste niveau de opgave waar we met z’n allen voor staan. In het begin zullen er vast nog dingen mis gaan maar als D66 hopen we dat we daar met z’n allen van kunnen leren. Daar moeten we ook niet bang voor zijn. Dat maakt het des te belangrijker om successen, hoe klein ook, duidelijk kenbaar te maken en te communiceren. Uit het stuk blijkt een groot adaptief component wat het mogelijk maakt snel bij te sturen waar nodig. Bestuurlijke vernieuwing zijn wij als een kneedbaar proces wat tijd nodig zal hebben voordat het zich weet te vormen. Toch zien we al hele concrete stappen zoals door het werken met een startnotitie. Dit is wat ons betreft een erg slimme zet om zo als raad procesafspraken te kunnen maken en er minder verrassingen tijdens het proces hoeven te ontstaan. Ook als raad zullen we in het begin zoekende zijn hoe precies met startnotities om te gaan en in combinatie met het nieuwe beoogde vergadermodel zal de uitdaging des te groter zijn. Tegelijkertijd hebben wij de overtuiging dat als we ons aan afspraken houden en handelen naar wat bij onze rol past, het juist versterkend zal werken in positieve zin. Door duidelijke afspraken te maken vooraf, hebben we bijvoorbeeld meer grip op of alle stakeholders in beeld zijn en op de juiste manier betrokken worden. Daarmee versterken we niet alleen het bestuur, maar ook de lokale democratie als geheel. We staan aan de vooravond van een nieuwe manier van werken, waarbij de politiek en de ambtelijke organisatie samen optrekken om de inwoners van onze gemeente optimaal te kunnen bedienen. Kortom, wij kunnen instemmen met het voorstel”.

Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen door de raad, wat de weg vrijmaakt om aan de slag te gaan met de noodzakelijke nieuwe manier van werken. Wethouder Mijnen kan er voortvarend mee aan de slag gaan.