Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 april 2019

Raadsleden laten zich actief informeren over de uitdagingen in de zorg in Montferland

De afgelopen maanden is op initiatief van de coalitiepartijen VVD, CDA, LBM en D66 een projectgroep actief op pad geweest om zich te laten informeren over wat er speelt rondom het sociaal domein. Ook de PvdA en Lijst Groot Montferland haakten aan. Daarmee waren alle fractie van de gemeenteraad vertegenwoordigd. Namens D66 waren Freddy van Dijken en Mark Heebing vertegenwoordigd in de projectgroep.

Er is op dit moment veel gaande op het sociaal domein. Nadat een groot deel van de taken van het rijk bij de gemeente is komen te liggen staat de bekostiging ook onder de druk. De gemeente krijgt minder middelen vanuit Den Haag, terwijl de gemeente Montferland wel vast wil houden aan budgetneutraliteit. Budgetneutraliteit betekent dat de uitgaven in de zorg niet hoger mogen zijn dan wat de gemeente krijgt vanuit Den Haag. In de raadsvergadering van april staat dit ook op de agenda, aangezien de kosten nu fors hoger liggen en er een pakket aan maatregelen wordt voorgesteld om de kosten te reduceren.

De projectgroep had drie doelen geformuleerd:

  • Er voor zorg dragen dat een ieder hetzelfde verstaat onder het onderwerp ‘sociaal domein’; m.a.w. wat valt er onder het begrip sociaal domein;
  • de kennis van de raadsleden van alle fracties op hetzelfde niveau brengen;
  • verdieping in de relevante wetgeving.

Een belangrijk doel was ook om vast te stellen waar de gemeenteraad invloed op heeft. Veel onderwerpen zijn wettelijk gezien in beton gegoten en niet of nauwelijks te beïnvloeden. Bijvoorbeeld binnen de jeugdwet wanneer de inzet van zorg via de rechter loopt en bij Hulp bij Huishouden liggen de tarieven vast, opgelegd door het rijk.

Het sociaal domein wordt gevormd vanuit onderstaande drie wetten:

  • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze regelt globaal bezien de zorg en ondersteuning thuis. Denk daarbij aan Hulp bij Huishouden, begeleiding individueel en begeleiding van een groep;
  • Jeugdwet (voorheen Wet op de jeugdzorg). Regelingen van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg tot 18 jaar;
  • Participatiewet. Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder ondersteuning.

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten was het vooral aftasten welke partijen allemaal betrokken zijn bij het sociaal domein. Om daar ook zelf ook meer gevoel bij te krijgen werd de eerste bijeenkomst gehouden in Burgers van Diem in Didam en bij de tweede bijeenkomst op zaterdag 19 januari kregen de raadsleden bij het verzorgingshuis Gertrudis in ’s-Heerenberg van Azora een kijkje achter de schermen. De groep kreeg een rondleiding in zowel het gedeelte met zelfstandig wonen als in de gesloten afdeling. Voor veel raadsleden gaf dit een goed beeld van de wereld van de ouderenzorg en de betrokken inzet van personeel en vrijwilligers. De derde bijeenkomst was een enthousiast verhaal van de initiatiefnemers in Nieuw Dijk van het project Maak de Burger Meester. Bij dit initiatief wordt er naar gestreefd dat inwoners zelf weer de regie krijgen over het eigen leven, gezondheid en het welbevinden. Met behulp van 8 buurtverbinders in Nieuw Dijk worden mensen, vrijwilligers en verenigingen met elkaar verbonden. Een prachtige pilot, waarbij ook wordt samengewerkt met het sociaal team van de gemeente. In de 5e bijeenkomst werd de projectgroep geïnformeerd over het wettelijk kader door de ambtelijke organisatie van de gemeente Montferland. Ook werd een succesvolle proef toegelicht van en door de praktijkondersteuner jeugdzorg die sinds 2018 toegevoegd is aan het team van huisartsen in Didam. Door haar aanpak zijn met succes een aantal jongeren geholpen in hun eigen omgeving en is voorkomen dat ze in dure zorgtrajecten terecht zijn gekomen. In de vijfde bijeenkomst in Didam was de groep te gast bij het Gezondsheidscentrum Didam. Een unieke samenwerking van allerlei verschillende zorgaanbieders, waarbij er intensief samengewerkt wordt en problemen in vroegtijdig stadium gesignaleerd kunnen worden. Ook gaf de directeur inzicht in de relatie tussen een zorgaanbieder/ -verlener en een zorgverzekeraar.
Met de kennis die nu is opgedaan heeft de projectgroep en daarmee ook alle fracties van de gemeenteraad een beter beeld gekregen van de uitdagingen die er liggen in het sociaal domein en kan die kennis meegenomen worden in de besluitvorming die de komende tijd op de agenda van de gemeenteraad staat.