Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 mei 2019

Wethouder Mijnen kan verder met plannen voor brede school in ‘s-Heerenberg

Tijdens de raadsvergadering van 22 mei is er besloten over de voorkeurslocatie voor een nieuwe brede school. Hieronder de inbreng van D66 Montferland tijdens de raadsvergadering. Fractievoorzitter Freddy van Dijken: “We zijn het volgens mij over heel veel zaken eens:
• We zijn het er over eens dat er een nieuwe brede school moet komen in ’s-Heerenberg;
• We zijn het er over eens dat de huidige drie schoolgebouwen niet meer voldoen en dat langer wachten met besluiten tot een ongewenste situatie leidt;
• We zijn het er over eens dat bij elke locatie die gekozen wordt er mensen bezwaar zullen maken;
• We zijn het over eens dat als we vandaag geen besluit nemen, het zeker nog jaren gaat duren voordat een nieuwe school gebouwd kan worden en we daarmee jonge kinderen de kans ontnemen op een goede leeromgeving.

Uit het verkeerscirculatieplan (VCP) is gebleken dat er geen draagvlak is voor volledige afsluiting van de Drieheuvelenweg en daarmee is er geen plek voor een school op die locatie, waar het vorige college voor opteerde. De afgelopen jaren zijn er hele veel locaties bekeken en onderzocht. Gedurende het traject zijn enkele kansrijke locaties afgevallen, zoals de locatie Katja terrein. Totaal zijn er 19 locaties bekeken. Bij veel locaties is gebleken dat de gemeente niet in lead is, omdat ze geen eigenaar van de grond zijn.

Schoolbesturen ondersteunen locatie van de school bij Forest

Wethouder Mijnen heeft een zorgvuldig traject gevolgd om tot een locatiekeuze te komen, waarbij de voorlopige resultaten van het VCP zijn meegenomen. Juist bij het VCP speelde bewonersparticipatie een belangrijke rol. Iets wat D66 belangrijk vindt. Moet je dan ook actieve bewonersparticipatie toepassen bij de locatiekeuze van de school? Wij vinden van niet, want wie zou je daar dan bij moeten betrekken? Dankzij zorgvuldig vooronderzoek ligt hier nu een voorstel en is het aan de raad om tot een definitieve keuze te komen, wij zijn het die een besluit kunnen nemen voor het algemeen belang. Want op basis waarvan ga je anders de inbreng van bewoners meewegen in je besluitvorming? Wie het hardst roept dat die geen gillende en spelende kinderen in je directe omgeving van je achtertuin wilt. Of luister je naar de ouders die de school te ver weg vinden staan, terwijl ze hun kind altijd met de auto naar school brengen. Op elke locatie die je kiest zullen er mensen tegen zijn en het is aan de wethouder om in de uitvoering met die mensen in gesprek te gaan om tot goede oplossingen te komen. Wat wij belangrijk vinden is dat de schoolbesturen een goed gevoel hebben bij de nieuwe locatie. Zij zijn er immers voor onze kinderen om goed onderwijs te geven. Wij zijn dan ook verheugd door hun inspraak tijdens de commissievergadering, waarbij zij de voorkeurslocatie Het kruispunt bestemmen als een ideale locatie om hun visie op onderwijs vorm te geven. In een aantrekkelijke leefomgeving, waarbij er ruimte is voor ontwikkeling van het kind, niet alleen op school, maar ook juist met andere partners die een plek kunnen krijgen in deze omgeving, zoals een dagopvang, voor- en naschoolse opvang of sportvoorzieningen in deze groene omgeving.

Een groene omgeving zorgt voor een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen

Vandaag besluiten we niet over de kleur van de bakstenen van het nieuwe schoolgebouw, hoe de wegen exact gaan lopen in de nieuwe situatie, hoe hoog het gebouw gaat worden, welke voorzieningen er allemaal in het nieuw gebouw ondergebracht gaan worden of waar de auto’s geparkeerd moeten worden. Vandaag besluiten we over de voorkeurslocatie en vervolgens is het aan de wethouder om dit verder uit te werken. Wij hebben vertrouwen in deze wethouder, die zelf haar hele leven in het onderwijs heeft gewerkt en als geen ander weet wat een goede leeromgeving kan betekenen voor een kind. Er zijn genoeg onderzoeken die inmiddels bewezen hebben dat een groene omgeving een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. En daarom vinden we de locatie Galamaschool ook absoluut ongeschikt om nader te onderzoeken. Het is een stenige omgeving, waarbij de verkeersafwikkeling een ramp zal worden. Juist de kinderen uit die wijk gunnen wij een rijke leeromgeving.

We zijn het er wel mee eens dat met het vertrek van de Galamaschool we met elkaar in gesprek moeten hoe we deze wijk ’s-Heerenberg Oost weer een boost kunnen geven. En we willen de verantwoordelijke wethouder dan ook vragen die handschoen op te pakken en met de inwoners en pand- of grondeigenaren in gesprek te gaan en met een visie te komen voor dit gebied en voor de vrijkomende locaties van de andere twee basisscholen. Een toezegging van de wethouder vinden we voldoende.

Maar dit staat los van waar we vandaag over moeten besluiten. Vinden we de locatie Kruispunt geschikt om een brede school op te bouwen en geven we de wethouder hiermee opdracht dit verder uit werken en ook met direct betrokken in gesprek te gaan over het vervolgproces, de inpassing en het programma van eisen? Ons antwoord hierop is volmondig ja, wij vinden de locatie Kruispunt de beste keuze!

Raad besluit met meerderheid van stemmen voor locatie “het Kruispunt”(bij Forest)

Tijdens de raadsvergadering deed wethouder Mijnen de toezegging aan de slag te gaan met een visie op het gebied ’s-Heerenberg Oost en ook te kijken naar de andere locaties die vrijkomen. Het voorstel om te kiezen voor voorkeurslocatie “het kruispunt” (bij Forest) werd met 17 stemmen voor aangenomen. De partijen CDA, VVD, LBM en D66 stemden voor.