Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 juni 2019

Bewustwordingscampagne vergroeningsmaatregelen op initiatief van D66

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals hitte en wateroverlast. Langdurige hitte leidt bij veel mensen tot gezondheidsklachten en heeft negatieve gevolgen voor onze leefomgeving. Toch zijn er mogelijkheden om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. Een stap in de goede richting is volgens D66 om inwoners bewust maken van mogelijke maatregelen die eenvoudig zelf uit te voeren zijn.

Door bewustwording en positieve voorbeelden hoopt D66 dat het inwoners zal inspireren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente inwoners gaat dwingen om maatregelen te nemen. Veel preventieve maatregelen zijn eenvoudig zelf te nemen om wateroverlast, de gevolgen van hitte en langdurige droogte tegen te gaan. Een voorbeeld is om verdere verstening van onze leefomgeving te voorkomen en hemelwater plaatselijk te laten infiltreren. Hiervoor zijn vele mogelijkheden zoals het afkoppelen van hemelwaterafvoer of het verwijderen van straatwerk. Buiten onze gemeente zijn er al initiatieven zijn zoals Operatie Steenbreek en Weet van Water die gemeenten ondersteunen om de negatieve gevolgen van verstening om te zetten in positieve effecten van vergroening. Mogelijk kunnen we hier als gemeente bij aansluiten. Juist in samenwerking met inwoners, organisaties en de gemeente is een effectieve aanpak mogelijk.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering op 27 juni heeft D66 het initiatief genomen door met een motie het college van burgemeester en wethouders op te dragen een vergroeningscampagne op te zetten. Het doel is om inwoners actief  te benaderen en stimuleren om vergroeningsmaatregelen te nemen en hiermee de leefomgeving klimaatbestendig te maken. De motie is ingediend samen met CDA, Lijst Groot Montferland en LBM. Hiermee kon de motie rekenen op brede steun.

De aangenomen motie kunt u hier inzien: Motie Vergroeningscamapgne Klimaatadapatie