Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 juni 2019

Hervormen om vooruit te kunnen!

Op donderdag 27 juni was de behandeling van de kadernota 2020. In deze nota worden de kaders gesteld voor de begroting van 2020. D66 gaf daarbij de volgende richting mee:

De krantenkoppen van de afgelopen dagen geven een duidelijk beeld van de grote uitdagingen waar we als gemeente voor staan:
Droogte, hitte, eikenprocessierupsen en vooral te hoge zorgkosten.

Waar staan wij voor als D66?

Wij willen de uitdagingen van deze tijd niet uit de weg gaan, maar tot structurele oplossingen komen. Het coalitieprogramma is gericht op de toekomst en heeft een hoog ambitieniveau. Dit vraagt om investeringen. Thema’s die voor ons bijzonder belangrijk zijn: goed klimaat, goed wonen en goed onderwijs.

Goed klimaat

We zijn blij met de uitvoeringsagenda Montferland energieneutraal, die leidt naar een energieneutraal 2030. We passen inmiddels een andere natuurvriendelijk bermbeheer toe en we stimuleren bloemrijke akkerranden, een prachtig gezicht voor ons als inwoners, maar ook voor recreanten en toeristen en vooral goed voor de biodiversiteit.
Maar we kunnen niet alles zelf als gemeente. Daarom moeten we samenwerken met andere partijen en kunnen we ook inwoners meer betrekken om onze ambities te realiseren. We zullen mensen meer bewust moeten maken, dat ze er zelf ook iets aan kunnen doen. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de gemeente daarbij aansluit.
Daarom zullen we vandaag ook met een motie komen om mensen te enthousiasmeren om zelf aan een bijdrage te leveren aan het vergroenen van hun eigen woonomgeving.

Goed wonen

We zijn blij dat er gewerkt wordt aan de actualisatie van de woningbouwbehoefte in onze gemeente. Dat biedt nieuwe kansen. Onze aandachtspunt gaat dan vooral uit naar jongeren. We willen de wethouder dan ook echt oproepen om op hele korte termijn een vervolg te geven aan het traject om te komen tot een visie op jongeren in Montferland.

Goed onderwijs

De eerste stap is gezet om te komen tot een nieuwe brede school in ‘s-Heerenberg.
Wij willen investeren in een goede leeromgeving, waarbij groen ook een belangrijke rol speelt en zorgen dat we kinderen met een leerachterstand al vroegtijdig in beeld hebben en kunnen ondersteunen. De kracht zit in kennis en onderwijs en het vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Wij zien dan ook uit naar een plan die gaat over het tegengaan van leerachterstanden.

Tot slot:

Om de ambities waar te kunnen maken en te kunnen investeren zullen wij als raad ook keuzes moeten durven maken. De financiële tekorten maken de noodzaak van keuzes des te duidelijker. Ons doel is een begroting voor 2020 die op nul uitkomt, zonder dat we weer een greep uit de kas gaan doen. Dit vraagt ingrijpende keuzes en maatregelen nemen die niet perse populair hoeven te zijn en pijnlijk kunnen zijn, niet alleen in het sociaal domein, maar ook in andere domeinen. Dat vraagt ook om een raad die lef toont en verder kijkt dan het eigen belang of de korte termijn. D66 is positief gestemd en gericht op de toekomst en we hebben er vertrouwen in dat we er samen uit gaan komen om die keuzes te maken.
Wij kunnen ons helemaal vinden in het motto “Hervormen om vooruit te kunnen!” en de lijn die is ingezet in deze kadernota.