Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 oktober 2019

Lef tonen om vooruit te kunnen

Hoe kijkt D66 Montferland aan tegen de begroting van 2020 en de bezuinigingsvoorstellen die nu voorliggen? Wij leggen u het graag uit:

De politiek lijkt vandaag de dag meer verdeeld dan ooit en onze samenleving staat voor vele uitdagingen. D66 Montferland blijft met een progressieve én optimistische blik naar de toekomst kijken, ondanks alle uitdagingen. D66 Montferland staat nog steeds voor een gemeente waar het goed wonen en leven is, nu en in de toekomst. Wij gaan voor realistische oplossingen, niet voor valse beloftes. Daarbij houden we de belangen van alle inwoners voor ogen. Dus ook van degene die minder goed betrokken zijn bij onze democratie. Dit betekent ook dat D66 Montferland staat voor keuzes die niet altijd geliefd zullen zijn bij specifieke groepen, maar wel hard nodig zijn. Juist voor die toekomst voor onze gemeente als geheel.

Ondanks dat we in de kranten lezen dat het economisch weer beter gaat in Nederland staat de gemeente Montferland voor een grote uitdaging. Dit klinkt wrang. Toch geven we al jaren structureel meer geld uit dan we binnen krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat de bodem van de reserves inzicht komt. We staan nu op een cruciaal punt om beslissingen te nemen.
Verschillende opties zijn nu mogelijk:
• Geen keuzes durven maken en er op vertrouwen dat het vanzelf beter wordt;
• Mopperen op Den Haag dat we te weinig geld krijgen en over de landelijke uitkeringen die sterk fluctueren en soms meevallen en soms negatief uitvallen;
• Gemeentelijke belastingen verhogen, zodat iedereen er op achteruit gaat.

Wij kiezen echter niet voor deze opties. Wij kiezen ervoor om ons huishoudboekje te hervormen om vooruit te kunnen. Als we nu geen keuzes maken, dan zadelen we volgende generaties op met een onredelijke schuldenlast.

Montferland weer financieel gezond

Voor de zomer is de kadernota vastgesteld door de gemeenteraad, waarin de belangrijkste uitgangspunten staan voor de begroting. Er is besloten twee pakketten met maatregelen aan de raad aan te bieden:
1. Een pakket aan maatregelen voor het sociaal domein om ervoor te zorgen dat we niet meer uitgeven dan er binnen komt binnen dit domein.
2. Een pakket aan maatregelen op de overige terreinen om een sluitende meerjarenbegroting vast te kunnen stellen.

Bij de behandeling van de kadernota hebben de partijen richting meegegeven aan het college om tot deze pakketten te komen. Wat nu voorligt is het een voorstel van het college dat ervoor gaat zorgen dat Montferland weer financieel gezond wordt.

Wij zijn het er over eens dat het op orde brengen van de financiën niet los gezien kan worden van de maatschappelijke impact. Het voorliggende voorstel geeft gehoor aan de oproep van de raad om met voorstellen te komen die zo min mogelijk negatieve effecten hebben op onze inwoners. Geen geld meer reserveren voor grootschalige topsport is zo’n voorbeeld. We vinden het jammer dat we voorlopig niet financieel kunnen bijdragen aan grootschalige topsport, dat draagt immers ook bij aan het versterken van de recreatie en toerisme, maar gezien de financiële situatie is het niet passend.

Er worden ingrijpende voorstellen gedaan, maar keuzes zijn noodzakelijk

Het pakket maatregelen met de titel ‘De Montferlandse Schaal’ bevat meer ingrijpende voorstellen. Wat hierin duidelijk wordt is dat we in Montferland veel dubbele voorzieningen hebben. Dit is te verklaren door de gemeentelijke fusie tussen Didam en Bergh, maar ook doordat in het verleden verzuimd is keuzes te maken. Nu is het wel tijd om besluiten te nemen om het voorzieningsniveau aan te laten sluiten op de huidige schaal van de gemeente. Het totaalpakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat we de pijn zo veel mogelijk evenwichtig spreiden over verschillende groepen binnen onze samenleving.

Het is begrijpelijk dat het vervelend is dat organisaties zoals Welcom, de bibliotheek en de muziekschool opnieuw geconfronteerd worden met een bezuinigingsopgave. Toch denken wij dat deze bezuiniging de dienstverlening niet hoeft te beïnvloeden. Juist door minder geld kwijt te zijn aan huisvesting of overhead (organisatiekosten), kan de bijdrage van de gemeente ook echt gaan naar de mensen die het nodig hebben en de diensten die de partijen gezamenlijk aanbieden. Wij vinden het belangrijk dat zowel in ’s-Heerenberg als in Didam een goede voorziening is en blijft, waar de muziekschool, de bibliotheek en Welcom samenwerken aan de maatschappelijke opgave waarvoor ze in het leven zijn geroepen: “het verlenen van diensten, biedt hulp en ondersteuning en organiseert activiteiten dichtbij mensen, ter bevordering van de sociale samenhang, de zelfredzaamheid, de deelname aan het maatschappelijk verkeer en de maatschappelijke inzet. We richten ons daarbij op alle leeftijds- en doelgroepen. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en voorkoming van sociaal isolement en maatschappelijke uitval.” Het is onze overtuiging dat muziek, cultuur, taal en educatie bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners, jong en oud, zodat zij actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leven binnen de samenleving.

Wij gaan voor toekomstbestendige voorzieningen op bereikbare afstand

Het stopzetten van de bijdrage aan de Hoevert is een lastig onderwerp. We zien dat er wel degelijk stappen zijn gezet de afgelopen jaren zowel door de beheerder van het zwembad als de verenigingen om de kosten van het huidige complex en de exploitatie te drukken, maar we kunnen ook concluderen dat het slechts lapmiddelen zijn, een pleister op de wond. Het is onverantwoord om nu geen besluit te nemen over het stopzetten van de gemeentelijke bijdrage voor de Hoevert, we weten ook dat er grote investeringskosten gedaan moeten worden binnen afzienbare tijd. Het stopzetten van de bijdrage voor de Hoevert zegt nog niks over de zwemvoorzieningen voor inwoners van Didam en omgeving. Daar denken we graag over mee, maar de financiële bijdrage voor een complex wat afgeschreven is en niet meer voldoet vinden wij geen goede oplossing. Dus wat u van ons kunt verwachten is dat wij meedenken over goede en kwalitatief hoogwaardige sportvoorzieningen op bereikbare afstand. Dat hebben we altijd aangeven en daar kunt u ons aan houden. Andere politieke partijen zullen soms een stapje terug moeten doen voor wat betreft hun ambities, wat lef vraagt om dit uit te leggen aan de kiezers. Het pakket ‘De Montferlandse Schaal’ bevat namelijk onderwerpen waar verschillende partijen zich nadrukkelijk hard voor hebben gemaakt. D66 heeft wel het lef maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat Montferland structureel een financieel gezonde gemeente is. Met kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige voorzieningen op bereikbare afstand.

Het afstoten van de locatie Gouden Handen in ‘s-Heerenberg leidt tot reacties. Wij hebben begrip voor deze emoties en wij hechten waarde aan afspraken, die 15 jaar geleden zijn gemaakt bij het samengaan van de toenmalige gemeente Didam en Bergh. Maar de tijden zijn veranderd en de digitale ontwikkeling heeft niet stil gestaan. Het aantal bezoeken aan de publieksbalie is enorm afgenomen. Er kan een flinke kostenbesparing gerealiseerd worden en ook de dienstverlening richting de inwoners van ‘s-Heerenberg en omgeving kan gewaarborgd worden. Het gemeentehuis in Didam biedt voldoende mogelijkheden om het bestuurlijk centrum te huisvesten.

Vanuit de samenleving klinkt vaak de oproep om te bezuinigen op de bedrijfsvoering van de gemeente. Een dergelijke bezuiniging is ook onderdeel van het totaalpakket. Het is niet mogelijk om de volledige taakstelling hiermee in te vullen, maar het levert wel degelijk een substantiële bijdrage op.

‘Uitgangspunt in het Sociaal Domein blijft dat we niet meer geld willen uitgeven dan dat we krijgen’

Het onderdeel dat veel zorgen oproept, zijn de hervormingen binnen het sociaal domein. Juist de meest kwetsbare mensen in onze samenleving hebben hier mee te maken. We realiseren ons dat hervormingen onzekerheid met zich mee brengt. Wat we voor ogen houden is dat we zorg en ondersteuning ook voor de langere termijn beschikbaar willen houden. Hiervoor moeten soms keuzes gemaakt worden. De beperkte financiële middelen die vanuit het Rijk komen leggen druk op het sociaal domein, maar ons uitgangspunt is en blijft dat we niet meer geld willen uitgeven dan dat we er voor krijgen. Desondanks willen we zelf grip houden zodat de meest kwetsbare in onze gemeente de zorg krijgen die ze nodig hebben. Binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kiest de coalitie ervoor dat de kwaliteit van ondersteuning blijft zoals het is, dit college toont daarmee haar sociale gezicht. Wat veranderd is de manier waarop we het willen organiseren. Zoals bijvoorbeeld met de wasvoorziening wat we centraal willen organiseren. De was wordt er net zo schoon van, het wordt alleen buiten de deur gedaan en komt weer schoon thuis.

De voorstellen om tot een gezonde gemeente te komen vragen om een fundamentele belangenafweging. In beginsel is het een pakket maatregelen met zo min mogelijk maatschappelijke impact. Waar meer fundamentele keuzes gemaakt worden, wordt ervoor gekozen om de negatieve impact zo veel mogelijk te spreiden. Wij als D66 durven het aan deze maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat Montferland structureel een financieel gezonde gemeente is met kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige voorzieningen op bereikbare afstand.