Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 januari 2020

Tienduizenden extra bomen in Montferland

Afgelopen donderdag stelde de gemeenteraad van Montferland het Bomenbeleidsplan vast. Een belangrijke en waardevolle stap. De kern van dit plan is dat we bomen op waarde weten te schatten en voortaan beter met onze bomen omgaan. Verder streeft het bomenbeleidsplan naar een uitbreiding van het bomenbestand. Helaas is hier nog geen concrete invulling aan gegeven. D66 nam het initiatief een stap vooruit te zetten om meer bomen te planten.

Een duidelijk signaal is dat de Europese Unie recent de ‘Green Deal’ heeft aangenomen met als belangrijk actiepunt het aanplanten van 2 miljard extra bomen in Europa. Dit komt neer op circa 20.000 tot 50.000 extra bomen binnen onze gemeente. Ook in Montferland staan we voor de uitdaging om de klimaatcrisis aan te pakken. De doelstelling om een groot aantal bomen te planten sluit goed aan op wat we willen in Montferland.

Bomen bieden vele voordelen zoals opslag van CO2, klimaatadaptatie en de bevordering van biodiversiteit. Door klimaatverandering zal de soortenrijkdom van flora en fauna veranderen en mogelijk afnemen. Door op grote schaal bomen aan te kunnen gaan planten, zullen ook toekomstige generaties kunnen genieten van een prettig leefbare en groene gemeente. Aangezien struiken ook bijdragen aan deze doelstelling, wordt dit meegenomen bij de uitwerking.

Volgens D66 zijn er vele kansrijke plekken waar bomen en struiken te planten zijn, maar de mogelijkheden zijn nog niet systematisch in kaart gebracht. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk is voor de aanplant van tienduizenden extra bomen. Mensen kunnen zelf ook veel doen. Dit neemt niet weg dat de gemeente wel een belangrijke bijdrage kan leveren. Tijdens de gemeenteraadsvergadering ontstond een levendig debat waarbij meerdere partijen concrete oplossingen aandroegen. Naast uitbreiding van openbaar groen bijvoorbeeld langs wegen zijn ook creatieve oplossingen mogelijk zoals een geboortebos, herdenkingsbos en ruimte voor compensatiegroen.

Momenteel is de gemeente voorbereidingen aan het treffen om het groenstructuurplan nieuw leven in te blazen. Door juist nu de ambitie te tonen om tienduizenden extra bomen te planten, kan het mogelijk een plek krijgen binnen groenstructuurplan. We zien de opgave op ons afkomen om op grote schaal bomen aan te planten. De realisatie van de ambitie kan mogelijk veel tijd kan gaan kosten. Het is daarom belangrijk om al vroeg op de noodzaak van extra bomenaanplant in te spelen. De motie die hiertoe oproept werd ingediend door D66, PvdA, Lijst Groot Montferland, Rob Mos, LBM en kreeg bij de stemming steun van de hele gemeenteraad.

De stap die nu gezet is, roept het college van burgemeester en wethouders om een overzicht te maken van waar het aanplanten van nieuwe bomen en struiken op grond van de gemeente mogelijk is. Daarbij wordt inzicht gegeven in technische en landschappelijke haalbaarheid en de bijdrage die het kan leveren aan klimaatdoelstellingen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het verwerven van financiële middelen en samenwerkingsmogelijkheden. Dit alles moet leiden tot een invulling van de ambitie om tienduizenden bomen aan te planten binnen onze gemeente. De resultaten worden uiterlijk voor de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.

Klik hier om de motie te bekijken