Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 9 februari 2020

Het wijk- en kerngericht werken in Montferland is aan vernieuwing toe!

Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2020 heeft de raad unaniem ingestemd met de heroriëntatie op wijk- en kerngericht werken. Alle wijk- en dorpsraden zijn in traject goed meegenomen. De wijk- en dorpscoordinatoren hebben daarover het volgende gecommuniceerd naar de wijk- en dorpsraden:
“In de tweede helft van 2019 hebben we gekeken naar andere ontwikkelingen die de samenwerking met jullie als wijk- en dorpsraden raken. De in 2018 ingezette koers van bestuurlijke vernieuwing en de nieuwe omgevingswet die gestalte moet gaan krijgen, hebben hier allemaal invloed op. Nu het huidige beleid Wijk- en Kerngericht Werken af loopt per 31 december 2019, hebben we besloten om 2020 als transitiejaar te gebruiken. Dit betekent dat er vanaf 2020 geen beleid Wijk- en Kerngericht Werken meer is, maar dat er voorlopig wel een aantal afspraken uit het beleid behouden blijven. Jullie zullen wat dat betreft weinig verschil merken in 2020; wij blijven gewoon voor jullie aanspreekpunt en ook de subsidies zoals in 2019 beschikbaar waren, worden weer beschikbaar gesteld voor 2020. Wij gaan in 2020 onderzoeken wat er nodig is om de samenwerking met onze inwoners te optimaliseren. Wij zullen hier in 2020 ook zeker bij jullie op terug komen.”

Het bestaande beleid Wijk- en Kerngericht werken heeft een looptijd tot 1 januari 2020. In de afgelopen jaren is gebleken dat elementen uit het beleid verouderd zijn en toe zijn aan vernieuwing. Zo is in het coalitieakkoord 2018-2022 opgenomen dat er een heroriëntatie dient plaats te vinden op wijk- en kerngericht werken en op de wijk- en dorpsraden. Daarnaast is in 2018 gestart met het traject bestuurlijke vernieuwing waarin uitspraken gedaan worden over participatie die nauw verband houden met de werkzaamheden in het kader van wijk- en kerngericht werken. In de omgevingswet zoals die binnenkort gaat gelden wordt ook een en ander georganiseerd op het gebied van participatie.

Montferland wil iedereen de ruimte bieden om mee te praten, niet alleen via wijk- en dorpsraden

Het bestaande beleid wijk- en kerngericht werken bevat de doelstelling
“Bij de invulling van gedeeltelijk beheer en beleid vormen de standpunten van burgers voor zoveel als mogelijk het uitgangspunt. Burgers worden de mogelijkheden en middelen geboden om via een wijk-/dorpsraad invloed uit te oefenen op het beheer en beleid met betrekking tot de woon- en leefomgeving binnen de eigen kern of wijk”.

Inmiddels is gebleken dat de doelstelling niet meer van deze tijd is en ook niet past binnen het gedachtegoed van bestuurlijke vernieuwing.

In het kader van bestuurlijke vernieuwing is onderstaand opgenomen in het coalitieprogramma 2018-2022:
“Door middel van bestuurlijke vernieuwing zet de coalitie in gang dat de gemeente Montferland zich op integrale wijze richt op wat inwoners hebben bij te dragen in het ontwikkelen van gemeenschappelijk gedragen beleid. Meer inspraak voor inwoners en meer mogelijkheden om bij de uiteindelijke besluitvorming betrokken te worden, dat is waar het om draait. Dat betekent dat de gemeente samenwerking zoekt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente legt niet op, maar komt samen met inwoners tot mooie voorstellen. Dat hoeft niet altijd via de wijk- en dorpsraden, maar kan ook door een groep(en) enthousiaste inwoners. De coalitie ziet in het Wijk- en Kerngericht werken kansen voor bestuurlijke vernieuwing. De coalitie streeft daarom naar integratie van het wijk- en kerngericht werken in het bredere proces van bestuurlijke vernieuwing. De coalitie streeft er naar dat de gemeente voor een juiste verbinding zorgt tussen inwoners, organisaties, bedrijven en de  gemeentelijke organisatie. Door het signaleren van ideeën en initiatieven in een gebied en het bieden van ondersteuning bij het formuleren van projecten en bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden is het mogelijk om ideeën van onderop de ruimte te geven.”

Wederom weer iets gerealiseerd van de ambities van D66

D66 is blij verheugd dat de raad unaniem heeft ingestemd met de stappen die nu gezet worden en dat er wederom iets wat gerealiseerd wordt van de ambities van D66 uit het verkiezingsprogramma 2018-2022. Dat wijk- en dorpsraden daarbij actief betrokken worden is vanzelfsprekend. Dat is ook de reden dat D66 als enige partij tegen een amendement heeft gestemd die dat nog eens extra wilde vastleggen. Het voorstel van het college zelf biedt daarvoor al voldoende garanties en D66 heeft er vertrouwen in dat de wethouder dit oppakt. De raad hoeft ook niet op de stoel van het college te gaan zitten, het proces om tot nieuw beleid te komen is uitvoering en dat ligt dus op het bordje van de portefeuillehouder Ruth Mijnen. En daar is het in goede handen, want communicatie met inwoners en het betrekken van de inwoners is onderdeel van haar portefeuille bestuurlijke vernieuwing!