Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 juli 2020

Ondanks begrotingstekorten blijven investeren!

Op 9 juli 2020 werd de kadernota, de basis voor de begroting voor de komende jaren besproken in de gemeenteraad van Montferland. Hieronder de bijdrage van de fractie van D66 Montferland.

We hebben vandaag de kadernota voorliggen, de begroting voor de komende jaren en die geeft geen rooskleurig beeld. Vorig jaar in november dachten we het nog allemaal onder controle te hebben met een sluitende begroting, een half jaar later ziet de wereld er helaas een stuk anders uit. De kosten rijzen de pan uit, mede ook nog eens door de extra kosten door de corona-crisis en minder inkomsten. D66 ziet dat de organisatie en het college doet wat mogelijk is en we hebben naast grote zorgen ook een groot respect hoe u als College en organisatie in deze crisistijd gehandeld heeft en alle zeilen moest bijzetten om de inwoners, bedrijven en instellingen te ondersteunen.

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad continu zware beslissingen moeten nemen. Nog steeds lukt het nauwelijks om grip te krijgen op de toenemende uitgaven en tekorten in het Sociaal Domein. Het resultaat is dat het voorzieningenpeil in onze gemeente onder druk komt te staan. D66 constateert dat we in Montferland voortdurend moeten praten en beslissen over belangrijke taken, die ons door het Rijk zijn toegewezen. Desondanks krijgen we vanuit het Rijk niet meer de financiële mogelijkheden om er daadwerkelijk wat aan te kunnen doen. De financiële ondergrens is bereikt voor onze gemeente.
80% van de uitgaven op begroting van de gemeente ligt vast door de bovenwettelijke taken, slechts 20% is beïnvloedbaar. Hoe kunnen wij meer dan 3 miljoen bezuinigen op een totaal van 20 miljoen komend jaar? Dat is een onmogelijke opgave. We roepen het Rijk op om voldoende financiële middelen vrij te maken voor de taken die de gemeente moet uitvoeren, hiertoe heeft de fractie van D66 Montferland met fracties en wethouders uit de regio al initiatieven genomen richting onze politici in Den Haag.

Wij dagen dit college ook uit. D66 kiest ervoor om de negatieve financiële ontwikkelingen inzichtelijk te maken en hier vervolgens geen nieuwe bezuinigingen tegenover te zetten. We willen namelijk vasthouden aan onze doelstellingen die we essentieel vinden voor de Montferlandse samenleving. We willen het voorzieningenniveau en de sociale infrastructuur niet verder afbreken als dat een gevolg is van onvoldoende structurele Rijksmiddelen die we ontvangen voor de (nieuwe) taken en wetten die we moeten uitvoeren.
Dus geen sluitende begroting is wat ons bespreekbaar, met alle risico’s van dien dat onze toezichthouder gaat ingrijpen. De optie die u zelf aandraagt in uw raadsvoorstel: tekorten simpel weg presenteren is wat ons betreft een serieuze optie.

En de optie om maar alles op de bedrijfsvoering te gooien vinden wij niet realistisch en daarmee doe je ook geen recht aan het werk wat nu wordt verricht door de organisatie van de gemeente Montferland. En als je gaat snoeien in de dienstverlening heeft dat altijd gevolgen voor de diensten voor onze inwoners. Dat er een bezuinigslag gemaakt kan worden, vinden we bespreekbaar, maar we moeten ook realistisch zijn.

Voor ons als D66 zijn een aantal zaken van belang om mee te geven voor begroting.

  • Wel investeren in een nieuwe brede school in ’s-Heerenberg, waarbij we een oud gebouw weer nieuw leven kunnen inblazen en die kan voldoen aan alle duurzaamheidseisen van nu en waarbij de kinderen de kans krijgen te leren in een groene omgeving.
  • Wel eenmalig investeren in hoogwaardige sportvoorzieningen, zeker als het initiatieven zijn die gedragen worden inwoners of verenigingen zelf, maar we gaan er dan ook vanuit dat ze in staat zijn op eigen benen te staan als de investering is gedaan.
  • Wel investeren in goede gecentraliseerde en hoogwaardige huisvesting van (culturele) voorzieningen in Didam en ’s-Heerenberg.
  • En tot slot wel investeren in onze leefomgeving op gebied van groen, klimaat, biodiversiteit, meer bomen en prachtige bloemrijke bermen en dat is ook goed voor recreatie en toerisme in onze gemeente.

Samen het CDA, LBM en VVD zijn we dit avontuur aangegaan en wij willen vasthouden aan de ambities die we hebben afgesproken in het coalitieprogramma.

Wij zitten hier vandaag met z’n allen, zowel coalitie als oppositie in één raad. We hebben nu allemaal te maken met het feit dat deze gemeente, onze gemeente, zeer lastige financiële keuzes moet maken. Dat wordt een lastig proces, zeker als ieder raadslid of iedere fractie iets anders wil. D66 vindt dat het nu niet het moment is om hierover de strijd met elkaar aan te gaan. De afgelopen – en nog komende – corona-periode laat zien dat wij elkaar hard nodig hebben. We hopen dat deze veranderende tijd een zetje kan zijn om eensgezind samen te werken. Samenwerken en dus niet het vliegen afvangen en polariseren. Ik stel mij dan ook voor dat wij de komende periode – vanaf nu tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 als raad, samen met onze inwoners, die samenwerking zoeken. Zodat we echt samen kunnen werken aan het programma “Samen krijgen we het voor elkaar” en er ook sprake is van één Montferland. Wie durft die uitdaging aan te gaan?

D66 heeft vervolgens een drietal voorstellen ingediend:

  • het presenteren van een begrotingstekort: deze heeft de fractie weer ingetrokken na de toezegging van de wethouder om de tekorten die ontstaan door nieuwe wettelijke taken en/of extra verplichtingen (verplichte gemeenschappelijke regelingen) apart in beeld te brengen en het ook als beslispunt is toegevoegd aan het gezamenlijke amendement met CDA, LBM, VVD en D66

Amendement CDA D66 LBM VVD Kadernota 2021-2024 def

  • een vaste functie binnen onze organisatie te creëren om continu te onderzoeken of bestaande en te ontwikkelen activiteiten in aanmerking komen voor subsidiemogelijkheden. Die motie haalde het niet, maar in de beantwoording van de wethouder werd duidelijk dat er inmiddels als twee ambtenaren deels vrij gemaakt zijn om hier aan te werken

Motie D66 Lijst Groot Montferland PvdA Rob Mos Subsidiewerving

  • Een proces op te starten om, zodra de Corporate Story (visie en missie van de gemeente Montferland) is vastgesteld, deze als uitgangspunt te nemen bij te ontwikkelen visies op welk beleidsterrein dan ook. Het subsidiebeleid zal dan de eerste zijn om het op toe te passen.

Motie D66 CDA en LBM VVD Afstemming Corporate Story