Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 augustus 2020

Voortgang bomenplan

Afgelopen januari heeft D66 het initiatief genomen om te werken aan het grootschalig aanplanten van nieuwe bomen. De motie die het college oproept om te onderzoeken waar plek is voor extra bomen, financieringsmogelijkheden en samenwerkingen, kon rekenen op brede steun binnen de gemeenteraad. Hiermee is de ambitie om tienduizenden bomen te planten een feit.

De brief van het college aan de raad als antwoord op de motie biedt kansen. Toch is het resultaat teleurstellend. Het college geeft aan dat er plek is voor 2000 bomen op grond van de gemeente, met name in bermen. Zelf geeft het college aan dat bomen planten in bermen niet veel nut heeft. D66 is van mening dat bomen in bermen juist wel bijdragen aan onze doelstellingen. Zoals in de motie aangegeven gaat het ons niet alleen om de aantallen, maar ook om bredere doelstellingen zoals het tegengaan van hittestress en een aantrekkelijke leefomgeving. Het is teleurstellend dat het college vervolgens niet verder heeft gekeken. Als D66 proeven we dat er een breed gedragen wil is om invulling te geven aan de ambitie, maar dat dit nauwelijks blijkt uit de raadsbrief.

Als D66 zouden we het liefst de 2000 bomen in bermen direct planten. De realiteit is weerbarstiger. Afgelopen juni heeft de raad de kadernota besproken. We staan voor de opgave om komend jaar meer dan 3 miljoen te bezuinigen. Het voelt wrang dat nu de gevolgen van de klimaatcrisis steeds duidelijker worden, tegelijkertijd de financiële ruimte vanuit de gemeente er telkens nauwelijks is om er iets aan te doen. De afgelopen jaren hebben we flinke bezuinigingen doorgevoerd. De tijd leek rijp om weer meer fundamentele problemen aan te plakken. De bittere werkelijkheid is dat de mogelijkheden steeds beperkt worden door externe factoren.

Toch zijn we niet alleen teleurgesteld. Zoals uit de raadsbrief blijkt zijn er openingen wat betreft samenwerking. Ook zijn er vele kansen die niet benoemd zijn in de raadsbrief. Het is mogelijk om bij bestaande en nieuwe ontwikkelingen tegelijkertijd aandacht te besteden aan het planten van extra bomen. De ontwikkeling van DocksNLD en een onlangs door de gemeente verworven perceel in Wijnbergen t.b.v. natuurontwikkeling bieden kansen om duizenden bomen te planten. Ook binnen de bebouwde kom zijn veel mogelijkheden zoals de aanplant van nieuwe bomen binnen het centrumplan Didam en andere dorpspleinen. Verder staat komend najaar de behandeling van het Groenstructuurplan op de agenda. Vanuit het coalitieprogramma is er extra geld gereserveerd voor de uitvoering van het Groenstructuurplan. D66 blijft er scherp op dat de ambitie om extra bomen te planten goed tot uitdrukking komt in het Groenstructuurplan.