Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2020

De inbreng van D66 op de begroting 2021

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2020 bracht D66 haar inbreng in over de begroting 2021 en de bezuinigingsvoorstellen. In de besluitvormende raad van 12 en 13 november zijn de nodige moties en amendementen ingebracht. Hieronder de inbreng van D66 en het resultaat tijdens de besluitvorming.

Grotendeels akkoord met begroting 2021 en de bezuinigingsvoorstellen

Allereerst gaf D66 de complimenten aan de ambtelijke organisatie voor de uitvoerige beantwoording van de vragen en de mogelijkheid om dat ook mondeling toe te lichten. “Een gesprek heeft ons veel opgeleverd. Want allerlei wilde ideeën om meer geld te vinden om extra te bezuinigen om enkele bezuinigingsvoorstellen wat minder erg te maken, hebben we kritisch door kunnen nemen. En we komen dan ook tot de conclusie dat het college ook echt zijn best heeft gedaan om tot een gewogen pakket van maatregelen te komen en we kunnen daar na het gesprek met de ambtenaren van financiën ook grotendeels achter te staan” aldus fractievoorzitter Freddy van Dijken.

Raadslid Mark Heebing lichte de moties en amendementen toe, die betrekking hebben op de Begroting 2021.

“We komen tot de conclusie dat het college ook echt zijn best heeft gedaan om tot een gewogen pakket van maatregelen te komen om aan de enorme bezuinigingsopgave te kunnen voldoen en een begroting op te leveren die we in 2023-2024 sluitend kunnen krijgen. We kunnen daar vandaag ook grotendeels achter te staan. Ja er moet flink bezuinigd worden omdat we al jaren structureel veel te veel uitgegeven. Het is  nu het moment om keuzes te maken, die van invloed zijn op de structurele kosten.”

“De gemeente Montferland neemt deel aan de Economic Board Arnhem Nijmegen. We hebben nu meermalen gevraagd om een evaluatie van de gemeente Montferland zelf, zoals ook is afgesproken met de raad nadat we erin zijn gestapt. En dat we daar de vraag beantwoorden: wat levert het de gemeente Montferland op om daar aan deel te nemen. En dat dan meenemen in de discussie over regionale samenwerking en de afweging om door te gaan met de deelname in de Economic Board. Wij zijn daar niet op tegen om deel te nemen aan de Economic Board, maar willen dat we dit zorgvuldig evalueren en meewegen in het vervolg. We praten wel over een bijdrage van 60.000 per jaar”. In de besluitvorming werd de deze motie aangenomen.

Kijk eerst naar bestaande bedrijfsterreinen, voordat je nieuwe wilt aanleggen

“Er staat een doel geformuleerd om een locatie onderzoek te doen voor een traditioneel bedrijventerrein. Dat bevreemd ons. We hebben twee weken geleden een missie en visie vastgesteld dat we ons gaan focussen op logistiek. En we hechten grote waarde aan ons landschap. Waarom wil je dan nog een extra bedrijventerrein die ten koste zal gaan van dat mooie landschap. Wij zouden liever zien dat het college kijkt om bestaande terreinen te revitaliseren. Dus onze oproep is om te beperken tot logistiek en nieuwe (landbouw)grond niet op te offeren voor andere vormen van bedrijvigheid”. In de besluitvorming werd de deze motie aangenomen en is er een opdracht voor het college om te kijken naar de bestaande industrieterreinen.

Onderzoek naar beheer en onderhoud van sportaccommodaties

“De gemeente Montferland heeft veel sportaccommodaties in eigen beheer hebben. Wij zouden wel willen onderzoeken of wij het beheer en onderhoud van sportcomplexen niet anders kunnen organiseren. Want jaarlijks zit de gemeente wel met de structurele kosten. Denk aan constructies als het oprichten van een sportbedrijf of in gesprek met verenigingen of zij het beheer willen overnemen”. In de besluitvorming werd de deze motie aangenomen.

Inzetten op aanjagen woningbouw

D66 heeft samen met andere partijen een motie ingediend om de woningbouw aan te jagen. We zijn blij dat deze op steun van alle partijen kon rekenen, zodat nu geregeld is dat beperkte ambtelijke capaciteit geen oorzaak kan zijn om het vergunningstraject te vertragen.

Freddy van Dijken gaf een reactie naar aanleiding van de begrotingsvoorstellen
“Er ligt een stevige bezuinigingsopgave bij de organisatie van de gemeente Montferland. Zowel bij personeel als bij de inkoop. Wij kunnen instemmen met de bezuinigingsopgave die het college voorstelt op de ambtelijke organisatie. We zien dat wel als enorme uitdaging en willen er voor blijven waken dat het niet ten koste mag gaan van essentiële taken die de gemeente moet uitvoeren. Met alleen een bezuiniging op de ambtelijke organisatie zijn we er niet. Het college stelt een pakket aan maatregelen voor om nog eens 1 miljoen te bezuinigen. Dat is soms pijnlijk maar echt noodzakelijk. Met het merendeel van de maatregelen kunnen we instemmen. We zijn oprecht blij dat er niet bezuinigt wordt sport en cultuur en dat met relatief kleine ingrepen een miljoen bezuinigt kan worden. Wat wij belangrijk vinden is dat iedereen in Montferland een evenredige bijdrage levert aan de bezuinigingsopgave. Inwoners, bedrijven, de ambtelijke organisatie. Met het voorgestelde pakket is dat aardig gelukt.

Buurtbemiddeling blijft behouden

“We hebben vragen gesteld over het werkbudget wijk en kerngericht werken. Een van de onderdelen was dat daar ook een deel van de Buurtbemiddeling in zit. Dat deel wordt geschrapt door het college en blijft er nog een beperkt deel over. Wij zouden het betreuren als daarmee Buurtbemiddeling wordt gehalveerd of stopgezet, want dat voorkomt veel ellende in een straat of wijk. Dit wordt nu uitgevoerd door Welcom en we zouden wel graag de garantie hebben dat Buurtbemiddeling gedaan blijft worden”. Deze wijziging op de begrotingsvoorstellen is aangenomen door de raad en daarmee blijft Buurtbemiddeling gecontinueerd.

Dorpen en wijken behouden budget voor nieuwe initiatieven

Samen met het CDA heeft D66 een amendement ingediend om ook voor de komende jaren een klein potje voor de wijken en kernen te continueren, waardoor nieuwe initiatieven aangejaagd kunnen worden. Deze wijziging op de begrotingsvoorstellen is aangenomen door de raad en daarmee blijft er een potje geld beschikbaar voor dorpen en wijken.

Minimabeleid nog twee jaar langer op 120%

“We hopen vanavond nog wat extra geld te kunnen vinden op basis van mogelijke ideeën van andere partijen om tegemoet te komen aan een belangrijke wens: hoe kunnen we de bezuiniging op het minimabeleid schrappen? Want hoewel ons uitgangspunt is dat iedereen een evenredig deel van de opgave zou moeten dragen, willen we voorkomen dat vooral kinderen en jongeren een achterstand oplopen omdat ze niet meer gebruik kunnen maken van het meedoen in Montferland pakket voor kinderen. En dat werkt kansenongelijkheid in de hand. Wij hebben de afgelopen weken echt alle mogelijkheden onderzocht meer geld te genereren om dit te voorkomen. Wij hebben het nog niet gevonden! Dus we zullen vandaag goed kijken waar we nog ruimte zien in voorstellen van andere partijen om daarvoor budget vrij te maken”, aldus Freddy van Dijken.

En het goede nieuws is dat met dank aan de PvdA er een potje is gevonden binnen de financiën van de gemeente Montferland, waardoor het mogelijk is gebleken het minimabeleid nog twee jaar langer op 120% te houden. Dit voorstel is vervolgens ook door de raad aangenomen.

Tijdens de vergadering heeft D66 initiatieven gesteund, die waren ingediend door de PvdA en Lijst Groot Montferland. Zo lag er een voorstel om grondprijzen te verhogen van de kavels op bedrijventerreinen. En lag er een voorstel om te onderzoeken of je afval ook achteraf kunt scheiden. Bij diverse pilots is gebleken dat je hiermee het percentage restafval kunt verkleinen. Deze voorstellen zijn helaas niet aangenomen door de raad van Montferland.

OZB licht verhoogt voor inwoners en bedrijven om niet verder te hoeven te bezuinigen

In coalitieakkoord staat het volgende:
• De financiële huishouding en reserves moeten op orde gehouden worden.
• De lokale belastingen en de OZB moeten zo min mogelijk verhoogd worden waarbij het verhogen van deze belastingen als laatste maatregel gezien moet worden.
“Wat ons is dat punt nu bereikt. Als we de OZB niet verhogen gaat dit ten koste van voorzieningen en kunnen we zaken niet realiseren die we belangrijk vinden. Zoals het verkeersveilig maken van de gemeente, het vergroenen van de gemeente en het niet meer kunnen overeind houden van sport en cultuur. Door OZB verhoging leg je de rekening bij alle mensen en wij vinden dat nu een eerlijk moment. En voor bedrijven doen we er een klein beetje extra bij. En die ruimte is er ook want de OZB niet woningen zit fors onder het landelijk gemiddeld”.
De raad heeft besloten de OZB voor woningen en niet woningen te verhogen.

D66 kan terugkijken op een goede begrotingsraadvergadering, waarbij veel van de voorstellen zijn aangenomen en waarbij er constructief is samengewerkt met alle partijen.