Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 juni 2021

Een optimistische kijk vooruit!

Kadernota 2022

Op 24 juni hield de raad van Montferland de oordeelsvormende sessie over de Kadernota 2022. Fractievoorzitter Freddy van Dijken zette in een pitch van 5 minuten uiteen waar D66 voor staat de komende jaren.

“Vandaag bespreken we de kadernota. Dus om het heel simpel te zeggen: Waar willen we ons geld aan uitgeven de komende vier jaar? Het goede nieuws is dat we een positief financieel vooruitzicht lijken te hebben. En dan zit het risico erin dat we als raad meteen weer allemaal leuke dingen willen gaan doen, zeker zo kort voor de verkiezingen. Maar dat is niet wat wij als D66 willen. Het is nu niet de tijd om alvast verkiezingsbeloftes te gaan doen of geld beschikbaar te stellen voor zaken die slechts bedoeld zijn om op korte termijn tot oplossingen te komen. Wij kijken liever vooruit.

D66 heeft het aangedurfd keuzes te maken de afgelopen jaren. En dat was af en toe pijnlijk, maar wel noodzakelijk. Die keuzes hebben er onder andere toe geleid dat er nu wel een positief financieel vooruitzicht is.  Maar we zijn er nog niet. Er zitten nog veel onzekerheden in de kadernota. We weten nog niet exact of we de hervormingen en bezuinigingsopgaven van de afgelopen jaren daadwerkelijk gaan realiseren. We weten niet wat de corona-crisis nog voor financiële gevolgen heeft voor de gemeentelijke financiën. We weten nog niet exact hoe de herverdeling van het Gemeentefonds gaat uitpakken en we weten nog niet of de vele miljoenen die nu extra ingezet gaan worden op de Jeugdzorg ook structureel tot een oplossing gaan leiden.

En we moeten ook niet vergeten dat we de afgelopen jaren heel vaak een losse greep uit de algemene reserve hebben gehaald. Als je echt vooruit denkt, dan moet je nu ook durven zeggen dat je nu de kas weer gaat spekken voor toekomstige tegenvallers. Dat is wel de keuze van D66.

We zijn blij dat we op koers zijn met het coalitieprogramma. We hebben veel in gang gezet en de inbreng van D66 is duidelijk. Er is aandacht voor groen, de L van landschap staat prominent in de visie van de gemeente. Ondanks onze bezwaren tegen de L van grootschalige logistieke industrie, zien we nu gelukkig dat er geïnvesteerd wordt in duurzaamheid op die terreinen. We zien dat de bedrijven die zich melden om zich in Montferland te vestigen ook zelf een bijdrage willen leveren aan de verduurzaaming. En we zien mede door corona dat onze regio nog meer in de picture is, zodat we ook de L van Leisure en de L van Leven verder kunnen uitwerken. Want de trek naar deze regio neemt toe. En dat betekent dat we daar op moeten anticiperen. Ons nieuw beleid zou dan ook gericht moeten zijn op die thema’s, zodat we vast blijven houden aan de ingeslagen weg.

Vorig jaar sprak ik hier uit dat de bezuinigingsopgave op de bedrijfsvoering niet realistisch te vinden en daarmee geen recht te doen aan het werk wat nu wordt verricht door de organisatie van de gemeente Montferland. Als je gaat snoeien in de dienstverlening heeft dat altijd gevolgen voor de diensten voor onze inwoners. Maar het college zegde toe dat de dienstverlening gewaarborgd bleef en de raad legde de taakstelling bij de organisatie. Maar helaas, die belofte wordt niet nagekomen. De organisatie piept en kraakt op meerdere afdelingen. Mede uiteraard ook door corona. Dus moet je nu als raad ook durven zeggen dat de bezuinigingsopgave misschien te fors was.

D66 durft dat nu wel te zeggen en wil vandaag een voorstel doen de ambtelijke organisatie in ieder geval tijdelijk extra te ondersteunen. Zodat het werk uitgevoerd kan worden die leiden tot duurzaam en structurele oplossingen. Die verplichting hebben we richting de inwoner die mag verwachten dat er een gezonde en krachtige gemeentelijke organisatie staat en die verplichting hebben we richting de ambtelijke organisatie als goed werkgever.

En dan zetten wij in op extra capaciteit bij vergunning en handhaving, ruimtelijke ordening en het sociaal team. Zodat er meer en sneller woningen gebouwd kunnen worden. Zodat inwoners ook weer snel en goed geholpen kunnen worden die een zorg of hulpvraag hebben. En dat als we regels met elkaar afspreken, dat we ons daar ook aan houden en op handhaven.

D66 durfde het aan om de bestuurscultuur in Montferland aan de orde te stellen. Onze inwoners hebben recht op een betrouwbaar en transparant bestuur. En we hebben daarbij onze kop boven het maaiveld uitgestoken. Dat was niet altijd even makkelijk. Maar we hebben gehoor gevonden. Er is nu een verkennend onderzoek gestart, in opdracht van de provincie Gelderland.

Binnenkort krijgen we eerste resultaten zien en hopelijk is dat een nieuwe start om de samenwerking in de raad, met het college en de ambtelijke organisatie te verbeteren. Want dat is hard nodig. Wij hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid in.

De inwoner van Montferland mag van ons verwachten dat wij tijd gaan investeren in het verbeteren van het openbaar en lokaal bestuur. D66 wil die investering doen, de lastige en moeilijke gesprekken aangaan en daarbij ook zelf in de spiegel kijken. Want wij willen dat deze gemeente klaar is voor de toekomst en het bestuur goed overdragen voor de politieke generaties na ons. Dat zijn wij aan onze inwoners verplicht.

D66 gaat voor een mooie, groene en fijne woongemeente met een open en transparant bestuur.

Op 8 juli vind de besluitvorming plaats over de kadernota en zullen er ook moties en amendementen worden ingebracht.