Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 december 2021

Huisvesting Arbeidsmigranten besproken in de raad

In de raad van 2 december stond de beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten op de agenda om over te besluiten. Fractievoorzitter Freddy van Dijken hield een duidelijk betoog hoe D66 hierin staat.

“Vorige week, toen ik terug naar huis reed na een gesprek met alle fracties over de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten begon ik me weer eens af te vragen waarom ik ooit voor de lokale politiek heb gekozen. Ik ben een nieuwkomer, niet geboren en getogen in de plaats waar ik woon. Ik heb er bewust voor gekozen om hier te gaan wonen. Om de mooie omgeving, maar ook omdat ik van mening ben dat je als je in de politiek zit, je een belangrijke bijdrage kunt leveren om alle bevolkingsgroepen een stem te geven. Maar ik zit ook in de raad bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen op moeilijke onderwerpen. Dat is mijn drive in de politiek. Iets wat veel indruk op me heeft gemaakt was dat er landelijk door de PVV een Polenmeldpunt werd ingesteld. Toen dacht ik, dat laten we ons toch niet gebeuren!

Daar moest ik aan denken toen ik een hele avond had gediscussieerd met mijn collega woordvoerders over de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten. D66 wil vanavond opkomen voor die grote groep mensen die naar Nederland zijn gekomen om hier werk uit te voeren, wat wij niet meer willen doen of waar een tekort aan is. Zij verdienen het dat wij vanavond een keuze maken, zodat zij de huisvesting krijgen die ze verdienen.

Achterkamertjespolitiek

En wat vind ik het jammer dat we er niet samen uitgekomen zijn. Het is bijzonder teleurstellend dat er geen open gesprek mogelijk was. Mijn gevoel van achterkamertjespolitiek, zoals ik al benoemde in de oordeelsvormende sessie was terecht. Vijf partijen deelden informatie met elkaar, twee (D66 en de VVD) werden niet betrokken.  D66 wil hier vanavond zijn verantwoordelijkheid laten zien. En dat betekent een keuze maken. En met een paar aanpassingen op het voorliggende notitie lukt dat ook. Daarom hebben wij een amendement gemaakt.”

  • Het amendement roept op om de beleidsnotitie aan te vullen met de volgende punten:
    Bij nieuwe locaties of verzoeken van initiatiefnemers eisen te stellen aan de huisvesting van arbeidsmigranten en daarbij gebruik te maken van de adviezen van commissie Roemer. De commissie Roemer heeft adviezen gegeven voor de huisvesting van arbeidsmigranten gegeven, zoals het aantal beschikbare m2, maar ook een scheiding tussen de huisbaas en de werkgever. We willen dat die adviezen in het beleidskader en in de uitvoering wordt meegenomen, nu lijkt dat nog onvoldoende geborgd in het voorliggende stuk.
  • Bij het huisvesten van arbeidsmigranten in Montferland, zowel in grootschalige voorzieningen als in kleinschalige huisvesting op een inbreidingslocatie duidelijke afspraken te maken met de verhuurder over de begeleiding van de arbeidsmigranten. Het is gebleken dat als er behoefte is aan een goede begeleiding van arbeidsmigranten. In Zeddam zijn daar goede voorbeelden van. Het gaat daarbij om afspraken over wie aanspreekbaar is op woongedrag of hoe de begeleiding wordt geregeld
  • Structureel afstemming te zoeken over de huisvesting van arbeidsmigranten met de omliggende gemeenten in de Liemers en de Achterhoek, alsmede de aangrenzende gemeenten in Duitsland. Er is onderzoek gedaan naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de Liemers. Maar er wordt ook werk en arbeid uitgewisseld met de regio Achterhoek en met aangrenzende Duitse plaatsen, met name Emmerich. Structurele onderlinge afstemming is gewenst

Amendement Arbeidsmigranten D66 VVD

D66 reageerde ook op de twee moties, die door andere partijen werden ingediend.

De motie, ingediend door de PvdA roept alleen maar meer vragen op. Het was jammer dat de partijen tijdens de raadsvergaderingen niet wilden aangeven wat ze dan wel veranderd wilden zien. In de voorbereidende gesprekken waren de standpunten van de woordvoerders nogal uiteen. Waarom uiten ze die  niet tijdens de raadsvergadering? En wat gaat een gesprek veranderen aan de standpunten die er nu zijn? Het was fijn geweest als partijen hadden aangegeven, net als D66 in het amendement, wat de wethouder moet aanpassen, zodat hij zijn stuk kan aanpassen en verbeteren.

Motie Aanpassen beleidsnotitie arbeidsmigranten

Je gaat niet uit van overlast, maar denkt vanuit je verantwoordelijkheid

Er was een motie van Helder, gesteund door de PvdA met daarin het volgende uitgangspunt: de huisvesting van arbeidsmigranten mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in onze kernen en wijken. D66 interpreteert dat als: Je gaat er dus vanuit dat arbeidsmigranten een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid en overlast veroorzaken. Dat is voor D66 als uitgangspunt onacceptabel. En hoe absurd het zinnetje is blijkt als we er willekeurige andere bevolkingsgroep gaan invullen:
• De huisvesting van vrouwen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid
• De huisvesting van ouderen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid
• De huisvesting van homo’s mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid.

Het zorgde voor rumoer in de digitale vergadering toen dit werd uitgesproken.

Er werd ook gevraagd om een nulmeting. Waarom? Wat wil je met die informatie? Wij hebben de echte antwoorden al gehoord in de voorbereidende gesprekken, maar tijdens de raadsvergadering gaven de partijen geen antwoord.

Pvda en Helder vragen in hun motie om een duidelijk keus op welke plekken in de gemeente arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. Helaas gaven de partijen zelf niet aan wat zij dan goede plekken vinden.

Motie Helder Arbeidsmigranten

D66 stelde ook de vraag aan alle andere partijen of het nog uitmaakt wat voor arbeidsmigranten waar gehuisvest worden? Gaan we daar ook onderscheid in maken? Zijn de Oost-europese arbeidsmigranten die in een slachthuis werken minder dan de Portugese zorgmedewerkers die al in de achterhoek worden ingezet om de grote zorgbehoefte op te vangen? Ook hier weigerden de andere partijen antwoord op te geven.

Montferland is een inclusieve gemeente

“Voorzitter, in de visie van de gemeente Montferland hebben we vastgelegd dat we een inclusieve gemeente willen zijn. Wij vinden het dan ook onze taak en verantwoordelijke vandaag een keuze te maken en niet de keuze voor ons uit te schuiven. De moties die voorliggen geven geen enkele richting, de meningen zullen er niet door veranderen en hoeveel gesprekken moet je hier over voeren? Maak vandaag je keuze en werk het verder uit.

Het amendement, ingediend door D66 samen met VVD om het stuk op een paar punten te wijzigen en daarmee vast te stellen, werd verworpen. Het was teleurstellend dat de raad in meerderheid de beleidsnotitie van tafel veegde en niet de bestuurlijke verantwoordelijkheid nam en middels een informatieavond alsnog het gesprek willen aangaan. Wij zijn benieuwd of de partijen dan wel hun standpunten eerlijk en open durven delen. In de openbaarheid.