Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en regionale samenwerking en financiën

Samenwerking met andere gemeenten
De gemeente Montferland ligt in een regio die inwoners uit de hele regio veel kansen biedt. Inwoners van de gemeente Montferland werken veelal buiten de eigen gemeente. D66 wil dan ook dat de gemeente afspraken maakt met de regiogemeenten over alles wat de regio aangaat: wonen, werken, ondernemen, onderwijs, zorg, verkeer, cultuur, duurzaamheid, toerisme of recreatie. De gemeente Montferland maakt er deel van uit en heeft belang bij een vitale regio.
Met aandacht voor de eigenheid en eigen verantwoordelijkheid van de gemeente, heeft iedereen belang bij onderlinge afstemming over veel van deze zaken. Regionaal en waar nodig en nuttig de provincie en landsgrenzen overschrijdend.
De samenwerking binnen de regio wordt vaak uitgevoerd door Gemeenschappelijke Regelingen. De invloed van gemeenteraden daarop blijft een punt van zorg.
De gemeente Montferland ligt in het overgangsgebied tussen de stad Arnhem-Liemers en de Achterhoek. Voor elk van de kernen binnen de gemeente ligt de balans qua oriëntatie weer anders. Dit brengt met zich mee dat de gemeente Montferland zich op beide buurregio’s moet blijven oriënteren.

De basis goed regelen
D66 staat voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat de meerjarenbegroting van de gemeente sluitend is en dat risico’s en reserves op orde zijn. Eventuele tekorten worden in de betreffende jaren opgevangen en meevallers worden besteed aan het realiseren van onze inhoudelijke speerpunten. Financiële reserves worden incidenteel ingezet en niet om gaten in de begroting te dichten!

Financiën sociaal domein
De afgelopen jaren heeft de gemeente veel sociale taken vanuit het Rijk erbij gekregen, met fikse kortingen die ons ook financieel stevig hebben geraakt. D66 wil een sluitend financieel kader voor het sociaal domein en gaat uit van een blijvend budget neutraliteit. Hierin lopen de inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas en is er voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. D66 beseft zich als geen ander dat de transformatie in het sociaal domein tijd en geld vraagt. Dit leidt volgens D66 tot financiële ruimte om via transformatie en maatwerk de zorg en ondersteuning aan inwoners te verbeteren. De komende jaren wil D66 deze lijn verder versterken en invullen.

Gematigd belastingbeleid
Als het gaat om lokale belastingen voert D66 een gematigd beleid. D66 zet zich in voor het niet verhogen dan wel verlagen van de lokale lasten. Waar mogelijk wordt het principe 'de vervuiler betaalt' toegepast.

Eventuele financiële ruimte vanuit het Rijk benutten voor realisatie ambities
De komende jaren ontstaat er naar verwachting meer financiële ruimte, omdat de economie groeit en daarmee ook de gelden die de gemeente Montferland vanuit het Rijk krijgt. D66 wil dat deze gelden gericht worden ingezet om onze belangrijkste ambities te realiseren zoals investeren in duurzaamheid, cultuur, maatwerk in welzijnsvoorzieningen, groen en goede infrastructuur.

D66 wil een gezonde financiële huishouding en de reserves op orde houden