Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzame ontwikkeling

Energie en duurzaamheid
Fossiele brandstoffen raken uitgeput, de aarde warmt op, het klimaat veranderd. Deze ontwikkeling kan alleen worden tegengegaan als inwoners, bedrijven en politiek een omslag maken naar een veel duurzamere en klimaatneutrale economie. Tijdens de klimaatconferentie in Parijs zijn daarom afspraken gemaakt: In 2050 is onze samenleving energieneutraal en in 2035 zijn woonwijken van het aardgas af en lopen nieuwe auto’s niet meer op fossiele brandstoffen. De gemeente Montferland heeft samen met zeven Achterhoekse gemeenten de gezamenlijke ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. D66 zet zich hier met realistische plannen voor in.

De gemeente Montferland geeft het goede voorbeeld
D66 wil dat de gemeente medewerkers stimuleert om gebruik te maken van openbaar vervoer, fiets en elektrische auto. In de begroting van 2019 en verder zijn middelen opgenomen voor planvorming en uitvoering van duurzaam vervoer, onder andere gericht op de eigen organisatie. Gemeentelijke voertuigen en gereedschappen die vervangen moeten worden zullen in de toekomst elektrische voertuigen of gereedschappen zijn. D66 wil verder dat de gemeente Montferland inzet op energiebesparing en verduurzaming van het gemeentehuis, scholen en andere gebouwen in gemeentelijk bezit, binnen een periode van 10 jaar. De gemeente maakt daarvoor een investerings- en uitvoeringsplan. Ze publiceert jaarlijks de energetische gegevens van haar vastgoed en brengt de voortgang van energiebesparing en duurzame energieopwekking in beeld. In de begroting voor 2019 en verder geeft het college aan welke maatregelen genomen worden om alle gebouwen in gemeentelijk eigendom energieneutraal of zelfs energie-opwekkend te maken.

D66 wil scholen en sportverenigingen stimuleren om actief bezig te zijn met duurzaamheid. De gemeente stimuleert initiatieven om de gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken door middel van een duurzaamheidslening voor verenigingen om voor hun clubhuis energiebesparende maatregelen te treffen en om duurzame energie te realiseren. Daar waar de gebouwen van de gemeente zijn, is de gemeente zelf aan zet.

D66 wil dat het Loket Verduursaam Energieloket blijft bestaan en gaat pro-actiever inwoners benaderen. Het werkt samen met het bedrijfsleven, de gemeente en met lokale energiecoöperaties van inwoners en /of bedrijven. Het Loket Verduursaam Energieloket geeft integrale adviezen en stimuleert dat inwoners een kosteneffectief en kwalitatief sterk aanbod krijgen, bijvoorbeeld door zicht te houden op provinciale en landelijke ontwikkelingen. In de begroting voor 2019 en verder wordt vastgelegd hoe de gemeente structureel vormgeeft aan haar Loket Verduursaam Energieloket samen met het bedrijfsleven, lokale energiecoöperaties en buurtorganisaties.
D66 wil dat de gemeente de duurzaamheidslening actief promoot, zodat ook particulieren gestimuleerd worden om maatregelen te nemen.

Duurzaam wonen
D66 wil dat wijken in Montferland energie-neutraal zijn in 2030. De gemeente werkt met woningcorporaties, netbeheerders, buurtorganisaties, energiecoöperaties en andere relevante partijen een plan uit waarmee álle wijken en buurten voor 2030 energie-neutraal zijn. Aardgas verdwijnt versneld uit de wijken en wordt vervangen door andere warmtebronnen. In de komende collegeperiode volgt een concreet plan om dit te realiseren. Bij nieuwbouwprojecten op ontwikkellocaties wordt geen aardgasnetwerk meer aangelegd. Inwoners worden vanaf de start betrokken in een open besluitvorming over deze energietransitie. Een plan om alle wijken vóór 2030 energieneutraal en dus van het aardgas af te krijgen is in 2019 afgerond. Eind 2018 is minstens één wijk geselecteerd om met onder andere bewoners, woningcorporatie, netbeheerder en energiecoöperatie, van het gas af te gaan.
D66 wil dat de gemeente particuliere woningeigenaren en ondernemers ondersteunt en stimuleert in het verduurzamen van hun onroerend goed door voorlichting, advies en financiële ondersteuning vanuit een revolverend duurzaamheidsfonds.

Duurzame energie
D66 wil dat de gemeente initiatieven van inwoners gericht op duurzaamheid zoals zonne- en windcoöperaties ondersteunt. Deze ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit het uitwisselen van kennis en het stimuleren van netwerken samen met andere duurzame initiatiefnemers. D66 wil dat de gemeente in overleg gaat met haar inwoners op zoek naar de beste plekken voor grootschalige opwekking van duurzame energie (windmolens en zonneparken) en ondersteunt initiatiefnemers bij de realisatie hiervan. Waar mogelijk werkt de gemeente samen met buurgemeenten en de provincie om grensoverschrijdende energieparken mogelijk te maken. Planvorming voor locatie en plaatsing van windmolens wordt regionaal opgepakt. De gemeente geeft voorkeur aan projecten waarin inwoners kunnen investeren en delen in de opbrengsten. Bij alle projecten gaat een deel naar kwaliteitsverbetering van de directe omgeving. De omgeving moet profiteren van grootschalige duurzame energieopwekking!

Warmte-koudeopslag (WKO) en geothermie zijn nieuwe technieken die als alternatief voor aardgas gebruikt worden om huizen te verwarmen. D66 wil deze technieken inzetten voor onze gemeente om de doelstellingen te realiseren!

D66 stimuleert duurzame kansen!