Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groen en mooi Montferland

D66 is trots op het groene Montferland. D66 wil dan ook dit mooie bezit van de gemeente behouden en op onderdelen versterken. Dat is van belang voor het welzijn van onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten onze gemeente die van ons landschap willen genieten.

Recreatie en toerisme
Mensen recreëren het meest in hun dagelijkse leefomgeving. Dat geldt ook voor de inwoners van de gemeente Montferland en de regio.
Een mooi landschap is ook van economisch belang: een prettige en mooie woonomgeving maakt dat mensen graag in de gemeente Montferland willen wonen. Het gevolg daarvan is een positieve waardeontwikkeling van woningen. Ook de ondernemers in de (kleinschalige) horeca en het toerisme kunnen hier een graantje van meepikken. Goede wandel- en fietsroutes zijn van belang. D66 wil dat de gemeente nieuwe initiatieven ondersteunt en faciliteert.

D66 Montferland is blij met het rapport “Van Speldenprik tot Speerpunt” van de visiegroep Toerisme, als startpunt om te komen tot goed, structureel en haalbaar beleid voor Toerisme & Recreatie

Bebouwd gebied
Het bebouwde gebied mag niet verder verstenen. Met het oog op leefbaarheid worden groene elementen versterkt: er wordt niet meer ingebreid op nu nog groene locaties, maar er wordt gezocht naar andere mogelijkheden voor woningbouw: mooie gestapelde bouw kan ook erg aantrekkelijk zijn. Bewoners worden door de gemeente gestimuleerd om ‘versteende’ tuinen aan te pakken en daarin meer groen aan te leggen, om zodoende meer buffercapaciteit te hebben bij overvloedige regenval. D66 wil bewoners meer invloed en mogelijkheden geven om extra groen in de buurt aan te leggen en zelf te onderhouden (bijvoorbeeld buurttuintjes) in de publieke ruimte.

Natuur en landschap
De aanwezige natuur- en landschapswaarden in omgevingsvisies en –plannen worden goed beschreven en ook op kaarten weergegeven. Er wordt voorzien in een goede natuurcompensatieregeling en een gemeentelijk natuur- en landschapsfonds.
D66 wil dat de gemeente het onnodig uitbreiden van woonwijken en bedrijven¬terreinen in het landelijk gebied voorkomt en ziet er op toe dat kernkwaliteiten worden behouden en versterkt. Vrijgekomen locaties in het buitengebied worden gesaneerd. Lokale groene initiatieven worden bij de ontwikke¬ling en uitvoering van hun plannen zo goed mogelijk ondersteund.

Beheer
D66 wil dat de gemeente naar ecologisch beheer van bermen en slootkanten streeft. Ook particulieren worden gestimuleerd hun groen op ecologische wijze, dus zonder bestrijdingsmiddelen te onderhouden. Het beheer is zoveel mogelijk gericht op behoud en herstel van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door gefaseerd maaien, de aanleg van bloemenweiden en gevarieerde struwelen, zodat soorten als wilde bijen, hommels, vlinders, vogels en zoogdieren voldoende voedsel en beschutting hebben. De gemeente kiest daarbij voor een aantal specifieke doelsoorten. Gemeentelijke gebouwen worden voorzien van nestkasten en andere faunavoorzieningen.

Handhaving
D66 wil dat de gemeente ervoor zorgt dat de bermen, slootranden en ander groenstructuren in het landschap niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor ze bestemd zijn. Verharding wordt voor¬komen. Ten aanzien van het sluipenderwijs illegaal omvormen van bermen en landschaps¬elementen voor agrarische functies zal de gemeente handhavend optreden.
Verder informeert de gemeente initiatiefnemers en inwoners actief over de beschermingsregels uit de Wet Natuur¬bescherming die voor hen gelden (soortenbescherming/gebiedsbescherming).

Bomen
Bomen verfraaien de bebouwde omgeving en zorgen voor schaduw en koelte. Iets wat steeds belangrijker wordt nu door klimaatverandering temperaturen stijgen en hittegolven vaker voorkomen. De gemeente zet zich in om het bomenbestand binnen de gemeente minimaal op peil te houden. Als bomen toch moeten worden gekapt, geldt het compensatiebeginsel. Dit betekent dat er ergens anders groen voor terug moet komen. In samenspraak met lokale natuur- en milieuorganisaties worden de hoofdgroenstructuur en bijzondere bomengroepen, waardevolle solitaire bomen, bomenlanen e.d. vastgelegd.

Landbouw en voedsel
De gemeente stelt een beleidsvisie op waarin wordt gestreefd naar een duurzame, grondgebonden landbouw die goed is ingepast in het landschap.
De gemeente zet in op een ‘groenblauwe door¬adering’ van het agrarische landschap, met behoud en herstel van groene landschapselementen en natuurvriendelijk beheer van bermen en oevers.
De gemeente stimuleert verbreding van de landbouw met functies op het gebied van zorg, recreatie, natuur. Zij wil geurhinder en gezondheids¬klachten voorkomen en voor uitbreiding van intensieve veehouderijen alleen toestemming geven als er een serieus gesprek heeft plaatsgevonden en de initiatiefnemer alles in het werk heeft gesteld om bezwaren weg te nemen.

D66 wil het mooie bezit van de gemeente behouden en op onderdelen versterken. Dat is van belang voor het welzijn van onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten onze gemeente die van ons landschap willen genieten