Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen, werken en leven in Montferland

Wonen
Voor D66 is het van belang dat er zowel voor starters als voor senioren op de woningmarkt voldoende woningaanbod is in de gemeente Montferland. Gezien de samenstelling van de bevolking komt er met name een grote vraag naar ‘kleinere’ woningen. Bij de bouw van nieuwe woningen moet de invloed van de consument maximaal zijn en deze woningen moeten levensloopbestendig en duurzaam gebouwd zijn. Levensloopbestendig zodat senioren langer in dezelfde woning kunnen blijven wonen. Gezien het feit dat inwoners steeds meer een beroep moeten doen op hun eigen sociale infrastructuur, is het van belang dat mensen, wanneer zij dat willen, in hun eigen wijk of eigen kern kunnen blijven wonen. In de komende raadsperiode wil D66 bevorderen dat voor jongeren voldoende woningen met lage huur beschikbaar zijn om ontgroening tegen te gaan.

Corporatiewoningen moeten na renovatie minimaal voldoen aan energie B-label in 2022. D66 vindt dat dit voor het einde van de komende collegeperiode gerealiseerd moet zijn. Voor koopwoningen bestaan er al mogelijkheden om het huis energiezuiniger te maken door middel van de duurzaamheidslening. Door promotie van deze duurzaamheidslening wil D66 woningeigenaren hiervan bewust maken. D66 wil dat de gemeente in samenwerking met de AGEM buurten bij elkaar brengt om gezamenlijke plannen te maken om woningen te verduurzamen. Hierdoor profiteren inwoners van de schaalvoordelen.

Gezien de toename van de vraag naar levensloopbestendige woningen is D66 voorstander van het uitbreiden van het aantal huurappartementen. Zowel nieuwe als bestaande woningen moeten levensloopbestendig worden gemaakt. Daarnaast zijn we voor behoud van het aantal sociale eengezinswoningen. We verwachten dat er ook de komende jaren een serieuze vraag is naar dit type woningen. Daarom moet deze woningvoorraad de komende tijd niet kleiner worden.

D66 wil alleen woningbouw realiseren binnen de bebouwde kom. Hierdoor kunnen kleine kernen/ dorpen toch groeien en blijft er voldoende draagvlak voor het gebruik en behoud van voorzieningen.


Werken
D66 wil het economisch klimaat stimuleren en kiest voor duurzame werkgelegenheid. Bij grootschalige ontwikkelingen van industriegebieden dient er samengewerkt te worden met regio en buurgemeentes. Samen draagt de gemeente Montferland de verantwoordelijkheid met de regio voor het verbeteren van het economisch klimaat. Bij nieuwe ontwikkelingen dient de landschappelijke waarde van het (landelijk) gebied behouden te blijven. Bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen dient er geïnvesteerd te worden in de directe omgeving, landschappelijke inpassing, het verduurzamen van omliggende woningen en het voorkomen van overlast in overleg met omwonenden.

Veel bedrijven zijn afhankelijk van goed internet, ook in het buitengebied. D66 wil dan ook dat glasvezel voor iedereen de norm is, ook voor plekken in het buitengebied. D66 maakt zich sterk voor de aanleg van glasvezel in gebieden waar dit commercieel niet vanzelfsprekend is.


Voorzieningen
Leefbare kernen hebben beschikking over goede voorzieningen. Verenigingen zijn hier een belangrijk onderdeel van. D66 wil voor alle inwoners bereikbare en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, die zich richten op sport en beweging voor inwoners van alle leeftijden. Verenigingen die breedtesport aanbieden, worden actief ondersteund bij het ontwikkelen van dit aanbod. Dit geldt ook voor aanbod gericht op specifieke doelgroepen. Sport- en bewegingsactiviteiten voor specifieke doelgroepen worden door middel van stimuleringssubsidies ondersteund. Er wordt beleid gemaakt op de samenwerking tussen verenigingen, zodat specifiek aanbod breed inzetbaar wordt.

D66 wil dat de gemeente een helder en transparant subsidiebeleid opstelt en prestatieafspraken maakt met verenigingen. Alle vereningen kunnen aanspraak op subsidie maken, mits ze voldoen aan de voorwaarden en voldoen aan de prestatieafspraken.

Sport(accommodaties) moet voor alle inwoners toegankelijk zijn. Dat is mogelijk, als fysieke en financiële belemmeringen om te sporten worden weggenomen. Gezinnen van ouders met lage inkomens worden ondersteund zodat de kinderen aan sportieve en culturele activiteiten deel kunnen nemen. Als het nodig is, worden er aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

Om op lange termijn voorzieningen op peil te houden zet D66 in op het bestrijden van leegstand in kernen door bijvoorbeeld concentratie en /of herbestemmen van panden.

Verkeer en vervoer
Kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen. Veilige fietsroutes naar scholen en voor het woon-werkverkeer zijn speerpunten van ons verkeersveiligheidsbeleid.

D66 wil het grensoverschrijdend openbaar vervoer verbeteren, zodat woon-werkverkeer gestimuleerd kan worden en leerlingen of studenten ook makkelijker kunnen kiezen voor onderwijs “aan de andere kant van de grens”.
D66 stimuleert het plaatsen van electrische laadpalen binnen de gemeente Montferland.

Goede verkeersverbindingen zijn essentieel voor een goed woon- werkklimaat in Montferland. Aangezien een groot deel van de inwoners werkt buiten de eigen gemeente zijn goede verbindingen naar andere regio’s van belang. De doortrekking van de A15 en goede doorstroming op de A18 en A12 verdienen aandacht.

Cultuur
Cultuur wordt door mensen gecreëerd. Cultuur kan materieel en immaterieel zijn en kan de geschiedenis of het heden vertegenwoordigen. D66 vindt het belangrijk dat alle uitingen van cultuur een podium verdienen!

Stimuleer talent en creativiteit. Laat alle kinderen kennis maken met kunst en cultuur. Het leert hen zichzelf beter kennen, en elkaar. Het versterkt hun eigen creatieve talenten en kritisch onderscheidingsvermogen - onontbeerlijke ‘skills’ in de 21ste eeuw. Zorg dat het kunstonderwijs op scholen en het culturele aanbod van culturele instellingen goed op elkaar aansluiten. Houd basisvoorzieningen als bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en muziekscholen bereikbaar voor jong en oud.

Faciliteer het eigen initiatief. Ondernemende inwoners, bedrijven, culturele instellingen en creatieve ondernemers zijn allemaal gebaat bij een gemeente die goede voorwaarden schept. Stimuleer eigen initiatief en geef culturele instellingen de ruimte om te ondernemen, en laat regelgeving aansluiten op de praktijk in deze sector. Formuleer een vrijetijdsvisie die synergie oplevert tussen horeca, leisure, middenstand en cultuur.

D66 kiest voor goed wonen en werken in de gemeente Montferland