Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg voor iedereen in Montferland

D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen toegankelijk blijft. Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 meer taken op het gebied van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Door de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten, komt deze zorg (ondersteuning en begeleiding) voor kwetsbare mensen bij de overheidslaag die het dichtst bij de
inwoner staat. Niet langer kwetsbare mensen ‘persen’ in protocollen en indicaties maar omgekeerd: de hulp en ondersteuning die iemand nodig heeft blijft leidend. Alle inwoners hebben de mogelijkheid in onze samenleving te participeren, indien nodig ontvangen inwoners noodzakelijke zorg, het gemeentelijk zorgbeleid is gericht op vroegsignalering en preventie.
De gemeente Montferland heeft de komende raadsperiode een aantal uitdagingen. De groep inwoners van 65 jaar en ouder zal groeien, terwijl het aantal kinderen in onze gemeente lijkt te dalen. Langer thuis blijven wonen vraagt om meer zorg. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat D66 voor 2018-2022 drie steekwoorden heeft geformuleerd voor de zorg in de gemeente Montferland:
• Beschikbaarheid
• Bereikbaarheid
• Betaalbaarheid

Beschikbaarheid
Zorg moet, wanneer het echt nodig is, voor al onze inwoners beschikbaar zijn en moet georganiseerd worden rondom de wens of behoefte van de inwoner. Het sociaal team is hiervoor in de gemeente Montferland het aanspreekpunt. Via het sociaal team moet er toegang zijn tot een ruim aanbod van professionals, maar er moet ook ingezet worden op maatschappelijke ondersteuning op vrijwillige basis. Soms kan vroegtijdige hulp van een buurman de inzet van professionele hulpverlening voorkomen of uitstellen.

Bereikbaarheid
Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Inwoners moeten weten waar ze zorg kunnen aanvragen en wat er eventueel mogelijk is. De communicatie daarover moet aansluiten op eventueel beperkte taalbeheersing van inwoners. Een lichamelijke handicap mag een inwoner niet belemmeren om een dagopvang of eetpunt te kunnen bereiken. Kinderen die vast dreigen te lopen, moeten snel en op de eigen school of in het eigen gezin geholpen worden zodat hun ontwikkeling niet stagneert.

Betaalbaarheid
De gemeente ontvangt van de overheid jaarlijks een budget voor alle zorg. D66 Montferland is voorstander van zogenaamde budgetneutraliteit. Dit betekent dat alle zorg binnen budget zou moeten blijven. Inwoners moeten wel toegang blijven houden tot zorg, ook wanneer het plafond van het gemeentelijk budget eigenlijk bereikt is. Een eigen bijdrage naar inkomen moet bespreekbaar zijn. Als er minder zorg dan verwacht wordt afgenomen, moet de gemeente onderzoeken hoe dat komt. Transparantie over de besteding van middelen vinden wij erg belangrijk. Belangrijk is het inzetten op efficiëntie en prestatieafspraken.

D66 zal bij alle voorstellen van het college van B&W in 2018-2022 de bovengenoemde drie steekwoorden gebruiken als toetsingscriteria.

Zorg is bereikbaar en passend